Yumi, Yumi, Yumi

翟二喜

比斯拉码语。中文维基百科只对比斯拉码语作了皮毛的介绍,而英语维基百科资料丰富详细,Youtube也可以找到各种语言的教学。某些国家对知识的屏蔽与封锁真他妈蠢透了。

瓦努阿图比斯拉码语国歌:玉米玉米玉米。

Yumi, yumi, yumi i glat long talem se
Yumi, yumi, yumi ol man blong Vanuatu
God i givim ples ia long yumi,
Yumi glat tumas long hem,
Yumi strong mo yumi fri long hem,
Yumi brata evriwan!

Plante fasin blong bifo i stap,
Plante fasin blong tedei,
Be yumi i olsem wan nomo,
Hemia fasin blong yumi!

Yumi save plante wok i stap,
Long ol aelan blong yumi,
God i helpem yumi evriwan,
Hem i papa blong yumi!